Peer program

Home / Aktivity školy / Peer program

Peer program…dbáme na prevenci

Je již tradicí naší školy, že každoročně uskutečňuje tzv. PEER PROGRAM.

Vede

Mgr. Valdemara Kubíková

Přednášejí

žáci 9. ročníků

Co je to Peer program?

Jedná se o interaktivní program, který vždy připravují žáci devátých tříd. A v této zavedené tradici budeme pokračovat i v letošním školním roce.
PEER program je odvozen od anglického slova, které znamená vrstevník, ale také někoho, s kým se cílová skupina našeho cílevědomého působení může ztotožnit. Celý tento program je postaven na aktivním zapojení.

Zaměření Peer programu?

Poslední PEER program se na naší škole zaměřil na hlavní problémy dnešní doby, které se dotýkají nejen školy, ale celé společností. Prvním velkým námětem proto byl boj proti šikaně ve škole a za bezpečné chování žáků ve škole i mimo ni. Dále jsme se zaměřili na nebezpečné závislosti na alkoholu, na drogách, na hracích automatech a nebezpečné působení každodenní a všudypřítomné reklamy.

Velkou pozornost jsme věnovali i problematice šikanování a záškoláctví, protože tyto dva závažné nebezpečné jevy jsou velmi těsně propojeny. Dosavadní zkušenosti ukazují, že záškoláctví zpravidla bývá prvním krokem a šikana přichází vzápětí po něm. A právě peer program je nejlepší prevencí, protože v jeho rámci starší žáci předstupují před mladší žáky, působí na ně, předávají jim své zkušenosti a vedou s nimi dialog.

Pozitivum a přínos?

Dává žákům devátých tříd možnost, aby si sami vyzkoušeli, jak náročné je působit na jiné, ovlivňovat je, formovat jejich názory a vychovávat je. Deváťáci se sami přesvědčili, jak náročné je připravit se na vystoupení před jinými, jak těžká a obtížná je improvizace ve chvíli, kdy se situace vyvíjí jinak, než jsme původně zamýšleli.