Přijímací zkoušky na SŠ 2017/2018

Home / Školní rok / Přijímací zkoušky na SŠ 2017/2018

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

1. Postup vyplnění přihlášek

Co musí být vyplněno:

 • temín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde konají jednotné řpijímací zkoušky)

Kdy žák obdrží tiskopis:

 • během února od TU, nebo si ho může stáhnout z našich webových stránek „Dokumenty ke stažení“
  •  přihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje
  • ZŠ Ohradní neodpovídá za chybně vypněné údaje

Počet oborů:

 • v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory, v dalších kolech není počet omezen

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

 • žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují

 

2. Odevzdání přihlášek

Do: 1. 3. 2018

Jak:

 • buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ

Konzervatoře a umělecké školy:

 • přihášky se odevzdávají do 30. 11. 2017

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí

se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,

Zveřejnění seznamu

na veřejně přístupném místě v SŠ škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů,

Seznam obsahuje i :

datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Ředitel(ka) školy: 

 • ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení
 • odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

4. Zápisový list

Vyzvedne:

rodič u třídního učitele proti podpisu

Kdy:

v době TS v březnu,  nebo po dohodě s třídním učitelem v náhradním termínu

Eviduje:

ZŠ Ohradní

Odevzdání

na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,

Vzetí zápisového lístku zpět:  až na výjimky nelze

 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,
 • dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,
 • přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Náhradní zápisový lístek: při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

 • žádost rodiče,
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

5. Povinná jednotná zkouška

V oborech:  

s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání

Formou:  

jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV

Jednotná zkouška:    

koná se podle § 60 c) odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem
 • hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února

6. Důležité termíny:

 
– budou doplněny
 
 

7. Nepřijetí, odvolání proti nepřijetí

Oznámení o nepřijetí:

nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně

 • i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)

Odvolání:

do 3 pracovních dnů

 

8. Možné dotazy zodpoví:

Mgr. Jana Klusová (žáci 5.ročníků)
Mgr. David Škvor (žáci 7. a 9.ročníků)
 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.