Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Home / Školní rok / Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Důležité informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018 /2019

1. TERMÍN:  

Den:   4. dubna, 5. dubna 2018

Čas:   14:00 – 18:00 hodin

2. VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

 •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

3. VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

4. ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
 • zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut),
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
 • u zápisu je přítomno vedení školy a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,
 • motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.
 1. 5. KRITÉRIA PŘIJETÍ:
 2. 1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu* ZŠ a MŠ Ohradní. 6 bodů
  2. Dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, které má sourozence v ZŠ a MŠ Ohradní. 5 bodů
  3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. 4 body
  4. Dítě, jehož sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praha, je žákem ZŠ a MŠ Ohradní. 3 body
  5. Dítě s trvalým pobytem v hlavním městě Praha. 2 body 
  6. Ostatní 1 bod

  a) Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017:

 3. BAAROVA, DUHOVÁ, HADOVITÁ, JEMNICKÁ, MICHELSKÁ (1 – 55), NA KŘIVINĚ, NA SCHODECH, OHRADNÍ, POD FAROU, POD VRŠOVICKOU VODÁRNOU I, PSÁRSKÁ, TELČSKÁ, TIGRIDOVA, U MICHELSKÉ ŠKOLY, U POMNÍKU, VNĚJŠÍ, VNITŘNÍ, ŽELETAVSKÁ.
 4. b) Pro školní rok 2018/2019 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Možný počet přijatých dětí a počet otevřených 1. tříd bude zveřejněn minimálně 30 dnů před konáním zápisu.
 5. c) V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den  v 10:00 hodin.
 6. d) Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
 7. e) Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu , provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
 8. f) Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 9. g) O průběhu losování bude pořízen protokol.

6. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
 • Obdrží Desatero rodičům.

7. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisum může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální ásti zápisu písemný souhlas).
 • Motivační část se nese hravou formou v duchu Školičky Agáty – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

8. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji- škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
 • o výuce Anglického jazyka od 1. ročníku, který je   součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
 • o výuce Emoční výchovy od 1. ročníku, který je součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

9. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

2. Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

3. Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

4. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

6. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2018 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

7. Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

8. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

9. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

11. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • a) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP.
 • e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!

 Proč?

 • vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce)
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit:-)

Díky, že jste si vybrali nás!!! Co Vašim dětem nabídneme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové),

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,

 • školní psycholožka,

 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),

 • angličtina od 1. ročníku,

 • IKT (výpočetní technika) již od 2. ročníku,

 • emoční výchova od 1. ročníku,

 • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby herními prvky (kulečníky, ping – pong, minifotbálky, air – hockey, seací odpočinkové zóny),

 • kvalitní výuka – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme,

 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ,

 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,

 • projekty, akce, koncerty,akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,

 • prevence proti sociálně patologickým jevům,

 • výborná kuchyně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok, zeleninové pulty,

 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení),

 • výborná školní družina (pro žáky 1. – 4. třídy),

 • myslíme i na předškoláky – celoroční Školička Agáty,

 • lyžařské výcviky, školy v přírodě,

 • plavání od 3. ročníku,

 • a mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi z Ohradní!!

 

Pojďte nahlédnout do předchozích zápisů…

SOVÍ ZEMĚ 2014/2015 KOČIČÍ ZEMĚ 2013/2014 TRPASLIČÍ ZEMĚ 2012/2013 PIRÁTSKÁ ZEMĚ 2011/2012
Odkaz brzy doplníme Odkaz brzy doplníme Odkaz brzy doplníme Odkaz brzy doplníme