Žákovský parlament

Home / Aktivity školy / Žákovský parlament

KOORDINÁTOR:

Mgr. Ctibor NOVÁK pro 2. st. novak@zs-ohradni.cz
Mgr. Markéta MACHOVÁ pro 2. st. marketa.machova@zs-ohradni.cz
Mgr. Milan HORÁK  pro 1. st. horak@zs-ohradni.cz
Mgr. Petra PLZÁKOVÁ pro 1. st. plzakova@zs-ohradni.cz

 

PARLAMENTÁŘI:

ZÁSTUPCI žáků: 1. – 9. ročník

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZŠ OHRADNÍ JE:

  • funkční školní orgán
  • je nápomocen vedení školy, učitelům i žákům

SCHŮZKY

  • každé pondělí – 14:00 v 9. B (2. st.), v 8. A (1. st.)
  • 1 x měsíčně v pondělí – velký parlament (1. + 2. st.)

CÍLE ŽP:

  • vést parlamentáře k zodpovědnosti a spolupráci (podpora komunikačních a organizačních dovedností.
  • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky, požadavky a přání vedení školy a  učitelů,
  • sdělovat vedení školy připomínky, požadavky  a přání žáků,
  • informovat žáky o školních novinkách v průběhu roku,
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy,
  • aktivně se zapojovat do akcí a projektů školy.

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

1. FUNKČNÍ OBDOBÍ 2 ROKY Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky 1x za 2 roky .

V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni.

Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA NA SCHŮZKY PARLAMENTU Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu.

Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas.

Za dospělé mají právo hlasovat pouze vedoucí učitelé ŽP.

Přítomní ostatní dospělí hlasovací právo nemají.

4. POVINNOST INFORMOVAT SPOLUŽÁKY Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky:

o průběhu jednání na třídnických hodinách, 

o projednávaných problémech,

o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ

 

Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
6. POVINNOST RESPEKTOVAT ROZHODNUTÍ VEDENÍ ŠKOLY Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy.

Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7. MOŽNOST UKONČENÍ ČINNOSTI ŽP V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

PROJEKTY ŠP:

LEPŠÍ MÍSTO – VENKOVNÍ UČEBNA květen 2018
VOLBY podzim 2017 VIDEO
ODŠŤAVŇOVÁNÍ podzim 2017 VIDEO

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím