Přijímací zkoušky na SŠ

Home / Školní rok / Přijímací zkoušky na SŠ

KOORDINÁTOR:

Mgr. Jana KLUSOVÁ  pro 5. ročník tel. 261 109 551 klusova@zs-ohradni.cz
Mgr. David ŠKVOR  pro 7. a 9. ročník tel. 261 109 539 skvor@zs-ohradni.cz

1. POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

1.1 CO MUSÍ BÝT VYPLNĚNO:

PŘEDNÍ STRANA PŘIHLÁŠKY: ZADNÍ STRANA PŘIHLÁŠKY:
 • údaje o uchazeči a jeho zákonné zástupci,
 • temíny jednotné přijímací zkoušky – neuvádí se, protože jsou jasně stanoveny uvedeným pořadím škol na přihlášce!
 • u škol, kde ředitel vyhlásil  školní přijímací zkoušky (např. z cizího jazyka, obecné předpoklady…), uvede uchazeč termín,
 • jestli přikládá žák doporučení z PPP/SPC, pokud žádá o úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání,
 • údaje o škole a oboru vzdělávání,
 • podpis žáka i zákonného zástupce,
 • závěr o zdravotní způsobilosti.
 • opis klasifikace z předcházejících dvou ročníků (potvrdí škola hranatým razítkem a podpisem ředitelky školy),
čtyřleté studium šestileté gymnázium osmileté gymnázium
8. a 9. ročník 6. a 7. ročník 4. a 5. ročník
 • křížek, jakým způsobem došlo k doložení klasifikace,
 • IZO školy, ze které dokládá žák výsledky z posledního ročníku vzdělávání,
 • počet samotných listů příloh, pokud je k tiskopisu přihlášky přikládá.

 

1.2  TISKOPIS:

 – žák obdrží během února od TU
 • přihlášku žák spolu s rodičem vyplní a důkladně zkontrolují vyplněné údaje, čtěte vysvětlivky na tiskopisu,
 • odnese p. uč. Škvorovi (2.st.) nebo pí uč.  Klusové (1.st.) ke kontrole správnosti vyplnění,
 • TU nebo výchovní poradci odevzdají ředitelce školy k podpisu,
 • poté žák obdrží potvrzenou přihlášku,
 • škola neodpovídá za chybně vyplněné údaje,
 • v případě nejasností se obraťte na TU nebo výchovné poradce, nebo přímo na vybranou střední školu.

 

1.3  POČET OBORŮ:

Žák se hlásí na:
2 školy – 2 obory  1 školu – 1 obor 1 školu – 2 obory
 • podá 2 přihlášky,
 • na oba tiskopisy se uvádí ve stejném pořadí,
 • nezaměňují se,
 • žák koná 2 jednotné přijímací zkoušky,
 • žák podá 1 přihlášku,
 • žák koná 1 jednotnou přijímací zkoušku,
 • žák se hlásí na 1 školu, ale 2 různé zaměření ŠVP,
 • žák podá 2 tiskopisy přihlášky,
 • žák koná 2 jednotné přijímací zkoušky.

*   v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory.

 

1.4  POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:

 • žák si nechá vystavit na 1. stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují,
 • v případě potřeby lze doložit  jako přílohu také lékařský posudek.

2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Podání přihlášek do maturitních oborů s talentovou zkouškou  30. 11. 2022
SŠ skupiny 82 Umění a užité umění (talentová zkouška) od 2. 1. do 15. 1. 2023
SŠ skupiny 82 Konzervatoře (talentová zkouška) od 15. 1. do 31. 1. 2023

 

Podání přihlášek do maturitních oborů bez talentové zkoušky do  1. 3. 2023
1. řádný termín – čtyřleté obory SŠ a gymnázia 13. 4. 2023
2. řádný termín – čtyřleté obory SŠ a gymnázia 14. 4. 2023
1. řádný termín – šestiletá a osmiletá  gymnázia 17. 4. 2023
2. řádný termín – šestiletá a osmiletá  gymnázia 18. 4. 2023
Předání výsledků řádných termínů JPZ ředitelům škol 28. 4. 2023
1. náhradní termín společný pro všechny obory vzdělávání 10. 5. 2023
2. náhradní termín společný pro všechny obory vzdělávání 11. 5. 2023

3. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

 • osobně na vybrané SŠ,
 • nejpozději do 1. 3. 2023,
 • poštou – doporučeně,
 • včasné odevzdání = ve lhůtě do 1. 3. 2023 předaná k přepravě provozovateli poštoních služeb.

4. UŽITEČNÉ ODKAZY:

tiskopis přihlášky zde
vzor vyplněné přihlášky ZDE
všechny info k přijímacímu řízení ZDE
výběr školy http://www.stredniskoly.com
vyzkoušej si loňské testy testy CERMAT  
požadavky k přijímačkám zde
odvolací řízení více..

 

5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:

forma: písemný test
z (vzdělávací obor): Český jazyk a literatura

Matematika a její aplikace

6. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

6.1 Rozhodnutí o přijetí

 • se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
 • s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

6.2 Zveřejnění seznamu

 • na veřejně přístupném místě v SŠ škole,
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • alespoň na dobu 15 dnů.

 

63 Seznam obsahuje i :

 • datum zveřejnění,
 • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

7. ZÁPISOVÝ LIST:

Vyzvedne: Kdy: Eviduje:
 •  rodič u třídního učitele proti podpisu
 •  v březnu  po dohodě s třídním učitelem
 • ZŠ Ohradní

 

Odevzdání ZL řediteli školy: na příslušné SŠ do 10 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
(tj. nejdéle do 12. , resp. 14. 5. 2023)
 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,
Vzetí zápisového lístku zpět: až na výjimky nelze
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,
 • dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,
 • přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
Náhradní ZL: při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
 • žádost rodiče,
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

8. NEPŘIJETÍ, ODVOLÁNÍ:

Oznámení o nepřijetí: výsledek přijímacího řízení se oznamuje zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně
 • i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)
Odvolání: do 3 pracovních dnů.
 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím