Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2023/24

Home / Školní rok / Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2023/24

KOORDINÁTOR:

Mgr. Eva SMAŽÍKOVÁ tel. 261 109 526 smazikova@zs-ohradni.cz
Mgr. et Mgr. Jana PELCOVÁ tel. 261 109 524 pelcova@zs-ohradni.cz

 

termín: 12. a 13. 4. 2023 v rezervovaném čase od 14:00 do 18:00

rezervace: spuštění 1. března 2023 zde

forma zápisu: formální část (vedení + zák. zástupci vyplní tiskopisy) a motivační část (dítě + paní učitelky 1. stupně)

 

Milí rodiče, v tomto školním roce nás čeká již tradiční zápis, proběhne prezenční formou přímo na Ohradní. Lze využít ke konzultaci školní psycholožku, která je u zápisu přítomna.

Dětem dopřejeme zážitek ze zápisu ještě před usednutím do školních lavic, tentokrát s mouchou Agátou. Také můžete navštívit den otevřených dveří a nahlédnout můžete do výuky 1. a 2. tříd.

 

OTEVŘENÉ HODINY PRO RODIČE A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

 • 6. 2. 2023 – DOD proběhne osobně přímo na Ohradní 6. 2. 2023 od 16:00 do 17:00  včetně prohlídky školy, kterou Vás provede vedení.
 • 9. – 10. 2. 2023 – OTEVŘENÉ HODINY mohou navštívit rodiče předškoláků v 1. a 2. třídách během dopoledního vyučování

POJĎTE SE PODÍVAT  DO  ZŠ OHRADNÍ  NA  NÁVŠTĚVU ONLINE JEŠTĚ PŘED ZÁPISEM:

https://fb.watch/4uGdEfgjhr/

tiskopisy: zákonný zástupce vyplní na místě ve škole nebo předem a přinese k zápisu

 

pro Zápis do 1. třídy

 • žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (Word/PDF)
 • zápisní list dítěte (Word/PDF)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

 

pro Odklad plnění povinné školní docházky

 • žádost o odklad plnění povinné školní docházky (Word/PDF)
 • zápisní list dítěte (Word/PDF)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

dítě s odkladem povinné školní docházky pro školního roku 2022/2023

5 let k 31. 8. 2023, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží 2VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení + odborného/dětského lékaře dítěte)

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2023/2024

6 bodů: Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Ohradní.

5 bodů: Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ a MŠ Ohradní.

4 body: Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4.

3 body: Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha, jehož sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Ohradní

2 body: Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha.

1 bod: Ostatní

 

Školský obvod

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Ohradní:

Baarova, Duhová, Hadovitá, Jemnická, Michelská (1-55), Na Křivině, Na Schodech, Ohradní, Pod Farou, Pod Vršovickou vodárnou I, Psárská, Telčská, Tigridova, U Michelské školy,

U Pomníku, Vnější, Vnitřní, Želetavská

 

Losování

 • pokud počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem,
 • losování provede předseda školské rady za přítomnosti ředitelky školy a dalšího člena vedení školy,
 • losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují,
 • o průběhu losování bude pořízen protokol,
 • zveřejnění přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy dne 4. 5. 2023.
 • nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce v předem určený den

 

Rozhodnutí o přijetí

 • na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 13. 5. 2023.
 • rozhodnutí má 1 originál, který je uložen na vedení školy,
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí,
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP.

 

Odklad povinné školní docházky

 • zákonný zástupce dítěte žádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku,
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2022 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023,
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

 

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

 

Shrnutí:

1. FORMA ZÁPISU
JAK: KDY: TISKOPISY:
 • prezenčně – min. 30 minutová motivační část – každého dítěte s paní učitelkou
 • 12. a 13. 4. 2023
 • v rezervovaném čase (rezervace bude spuštěna 1. března 2023)

 

 • rodič vyplní tiskopisy na místě (zápis ve škole) nebo si je můžete níže stáhnout

 

2. ORGANIZACE ZÁPISU
a) k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v rezervovaném čase od 14:00 do 18:00 hodin
b) zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
c) dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
d) zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (30 minut)
e) při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
f) u zápisu je vedení školy a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

3. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
b) Motivační část se nese hravou formou v duchu Školičky mouchy  Agáty – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
c) Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.
d) Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.
4. PODKLADY: 
a) ŽÁDOST O ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
  Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky

    Word    PDF

Zápisní list dítěte

   Word     PDF 

Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

___

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

b) Žádost o odklad:
Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky

  Word     PDF

Zápisní list dítěte

    Word     PDF 

Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

 

5. VĚK DÍTĚTE
6 let k 31. 8. 2022 dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
5 let k 31. 8. 2022 Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte
 1.  
6. KRITÉRIA PŘIJETÍ
Pro školní rok 2023/2024  na základě těchto kritérií:
1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Ohradní. 6 bodů
2. Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ a MŠ Ohradní. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4. 4 body
4. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha, jehož sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Ohradní 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha. 2 body
6. Ostatní. 1 bod

 

7. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Ohradní:

Baarova Na Schodech Tigridova
Duhová Ohradní U Michelské školy
Hadovitá Pod Farou U Pomníku
Jemnická Pod Vršovickou vodárnou I Vnější
Michelská (1 – 55) Psárská Vnitřní
Na Křivině Telčská Želetavská

 

8. PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:
1. ZÁPIS na Ohradní 12. 4. a 13. 4. 2023
  Náhradní zápis (po předchozí domluvě na pelcova@zs-ohradni.cz) 4. 5. 2023
  Zápis pro ukrajinské děti, které přišly do ČR od 24. 2. 2022  7. 6. 2023 od 8:00 do 10:00 hod.
2. LOSOVÁNÍ (V PŘÍPADĚ POTŘEBY) 4. 5. 2023
3. MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM  ROZHODNUTÍ                                       podle  § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů před vydáním rozhodnutí o přijetí 12. 5. 2023
4. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ nejpozději 13. 5. 2023 (pravděpodobně 4. 5. 2023)
 6.  ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ po 13. 5. 2022
7. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ                           podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí po domluvě do 15 dnů od obdržení)
8. PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do 31. 5. 2023

 

9. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
b) Když počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem.
c) Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
d) Losování z registračních čísel dětí, která jim budou přidělena, zašleme na e-mail zákonného zástupce, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
e) O průběhu losování bude pořízen protokol.
f) Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne  na webových stránkách školy a úřední desce školy.
g) Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail smazikova@zs-ohradni.cz.

 

 1. 10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Na webových stránkách školy a na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
  b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
  c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
  d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
  f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

 1. 11. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Vydá ředitelka školy  do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
  b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou.
  c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
  d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,     Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP.

12. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
c) Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
d) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2022 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší    (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2022. 
h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

13. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:
a) DESATERU PRO RODIČE: jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
b) ANGLICKÉM JAZYKU: o výuce Anglického jazyka od 1. ročníku, který je  součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
c) OSOBNOSTNÍ VÝCHOVĚ: o výuce Osobnostní výchovy od 1. ročníku, který je součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
d) ODKLADKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
e) VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP: o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

JAK PROBÍHAL  ZÁPIS? 

videomedailonek

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU! A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?
 
 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové),

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,

 • školní psycholožka, metodici prevence, výchovní poradci,

 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),

 • angličtina od 1. ročníku,

 • IKT (výpočetní technika) od 4. ročníku,

 • Osobnostní výchova od 1. ročníku,

 • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby herními prvky (kulečníky, ping – pong, minifotbálky, air – hockey, sedací odpočinkové zóny),

 • kvalitní výuka – vlastní systém srovnávacích testů se zpětnou vazbou pro rodiče,

 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ,

 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,

 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,

 • prevence  sociálně patologických jevů,

 • výborná kuchyně – zeleninové a ovocné pulty,

 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení),

 • zábavná školní družina (1. – 3. třídy), klub (pro žáky  4.- 5. třídy),

 • myslíme i na předškoláky – celoroční Školička Agáta,

 • lyžařské výcviky, školy v přírodě,adaptační pobyty,

 • plavání od 3. ročníku, bruslení v 5. ročníku

 • a mnoho dalších aktivit. 
 • Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi z Ohradní!!

 

 

JAK PROBÍHAL POSLEDNÍ ZÁPIS? 

videomedailonek

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím