Zápis do 1. tříd pro 2020/21 – aktualizace!

Home / Školní rok / Zápis do 1. tříd pro 2020/21 – aktualizace!

KOORDINÁTOR:

Mgr. Eva SMAŽÍKOVÁ tel. 261 109 521 smazikova@zs-ohradni.cz
Mgr. et Mgr. Jana PELCOVÁ tel. 261 109 523 pelcova@zs-ohradni.cz

VYHODNOCENÍ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme žáky do 3 prvních tříd. Seznam přijatých žáků ZDE.

Informační e-mail se všemi důležitými informacemi a instrukcemi obdrží zákonní zástupci na začátku června.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM V ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU:

Milí rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Ale nebojte, děti o zábavnou část zápisu určitě nepřijdou. Pro přijaté děti proběhne 26. a 27. srpna  2020 motivační odpoledne (= motivační část zápisu). Včas se veškeré informace rodiče přijatých dětí dozví. Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát těsně před usednutím do školních lavic.:-) Už teď se moc těšíme a už teď máme vše připravené díky našim skvělým pedagogům.

 

1. TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK  
od 1. 4. do 30. 4 2020

 

2. PODKLADY: 
a) Žádost o zápis
 

Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky   / PDF / MS Word /

Zápisní list dítěte   ZDE    / PDF / MS Word /

Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

___

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.

U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

b) Žádost o odklad:
Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky   / PDF / MS Word /

Zápisní list dítěte    / PDF / MS Word /

Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 

Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady (FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU):

POŠTOU:

(tuto možnost velmi preferujeme a byli bychom moc rádi, abyste ji využili z preventivních důvodů a ochrany zdraví nás všech)

MOC VÁM DĚKUJEME!!

 • vyplnit všechny podklady
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Ohradní 1366/49

140 00  Praha 4

 • obálku označit nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

DATOVOU SCHRÁNKOU:

 • poslat všechny vyplněné podklady
 • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte

do datové schránky školy  

xtxtknq

 

E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM:

 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem 
 • a scan (foto) rodného listu dítěte

na e-mail

smazikova@zs-ohradni.cz

 

OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE:

 • pouze ve výjimečných případech
 • zašlete  pro domluvu konkrétního termínu předání podkladů za striktních podmínek předání z důvodu ochrany zdraví nás všech (děkujeme za pochopení) do 17. 4. 2020

e-mail na

smazikova@zs-ohradni.cz

POZOR!!! MYSLÍME NA VŠE:-)

 • připravili jsme pro Vás vytištěné podklady a obálky nadepsané adresou školy včetně poštovní známky, které si od 1. 4. můžete vyzvednout v případě potřeby v mezidveří u vchodu do školy (určitě tuto možnost využijte, máme jich připravených dostatek:-)

 • nemusíte tak chodit na poštu a být vystaveni kontaktu s jinými lidmi, stačí obálku vhodit do nejbližší poštovní schránky bez starostí:-) 
 • MY POTŘEBUJEME POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ, PROTO RAZÍTKO POŠTY JE NEJJEDNODUŠŠÍ A PRŮKAZNÉ ŘEŠENÍ.

 

4. VĚK DÍTĚTE
6 let k 31. 8. 2020 dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2020


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

5. KRITÉRIA PŘIJETÍ
Pro školní rok 2020/2021 bude přijato 80 dětí na základě těchto kritérií:
1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Ohradní. 6 bodů
2. Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ a MŠ Ohradní. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4. 4 body
4. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha, jehož sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Ohradní 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha. 2 body
6. Ostatní. 1 bod

 

6. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Ohradní:

Baarova Na Schodech Tigridova
Duhová Ohradní U Michelské školy
Hadovitá Pod Farou U Pomníku
Jemnická Pod Vršovickou vodárnou I Vnější
Michelská (1 – 55) Psárská Vnitřní
Na Křivině Telčská Želetavská

 

7. PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:
1. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 1. – 30. 4. 2020
2. ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI 11. 5. 2020
3. LOSOVÁNÍ (V PŘÍPADĚ POTŘEBY) 13. 5. 2020 v 10:00
4. MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM  ROZHODNUTÍ                                       podle  § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů před vydáním rozhodnutí o přijetí

po domluvě přes e-mail smazikova@zs-ohradni.cz

5. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 14. 5. 2020
 6.  ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 18. 5. 2020
7. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ                           podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí

po domluvě přes e-mail smazikova@zs-ohradni.cz

8. PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do 31. 5. 2020
9.  MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ DĚTI 26. – 27. 8. 2020

 

8. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
b) Když počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem.
c) Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
d) Losování z registračních čísel dětí, která jim budou přidělena, zašleme na e-mail zákonného zástupce, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
e) O průběhu losování bude pořízen protokol.
f) Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne  na webových stránkách školy a úřední desce školy.
g) Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail smazikova@zs-ohradni.cz.

 

 1. 9. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
  b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
  c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
  d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
  f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

 1. 10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Vydá ředitelka školy  do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
  b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou.
  c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
  d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,     Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP.

 

11. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
c) Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
d)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší    (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2020. 
h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

JAK PROBÍHAL POSLEDNÍ ZÁPIS? 

videomedailonek

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRALI PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU! A CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?
 
 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové),

 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima,

 • školní psycholožka, metodici prevence, výchovní poradci,

 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích (žádná novinka),

 • angličtina od 1. ročníku,

 • IKT (výpočetní technika) od 4. ročníku,

 • Osobnostní výchova od 1. ročníku,

 • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby herními prvky (kulečníky, ping – pong, minifotbálky, air – hockey, sedací odpočinkové zóny),

 • kvalitní výuka – vlastní systém srovnávacích testů se zpětnou vazbou pro rodiče,

 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ,

 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy,

 • projekty, akce, koncerty, divadlo, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění,

 • prevence  sociálně patologických jevů,

 • výborná kuchyně – zeleninové a ovocné pulty,

 • nadstandardní péče o žáky s SVP (přednostně poruchy učení),

 • zábavná školní družina (1. – 3. třídy), klub (pro žáky  4.- 5. třídy),

 • myslíme i na předškoláky – celoroční Školička Agáta,

 • lyžařské výcviky, školy v přírodě,adaptační pobyty,

 • plavání od 3. ročníku,

 • a mnoho dalších aktivit. 

 

 • Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi z Ohradní!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ORGANIZACE ZÁPISU
a) k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin
b) zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
c) dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
d) zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut)
e) při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
f) u zápisu je vedení školy a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

4. KRITÉRIA PŘIJETÍ
1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Ohradní. 6 bodů
2. Dítě s trvalých pobytem na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ a MŠ Ohradní. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4. 4 body
4. Dítě, jehož sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praha je žákem ZŠ a MŠ Ohradní 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha. 2 body
6. Ostatní. 1 bod

 

5. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017 pro ZŠ Ohradní:

Baarova Na Schodech Tigridova
Duhová Ohradní U Michelské školy
Hadovitá Pod Farou U Pomníku
Jemnická Pod Vršovickou vodárnou I Vnější
Michelská (1 – 55) Psárská Vnitřní
Na Křivině Telčská Želetavská

 

6. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
a) Pro školní rok 2020/2021 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy, které splní kritéria přijetí. Možný počet přijatých dětí a počet otevřených 1. tříd bude zveřejněn minimálně 30 dnů před konáním zápisu.
b) V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den.
c) Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
d) Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu , provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
e) Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den na webových stránkách školy a úřední desce školy.
f) O průběhu losování bude pořízen protokol.

 

 1. 7. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
  a) Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
  b) Obdrží registrační číslo dítěte.
  c) Předloží svůj průkaz totožnosti.
  d) Předloží rodný list dítěte.
  e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
  f) Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
  g) Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 

8. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
b) Motivační část se nese hravou formou v duchu Školičky tučňákové Agáty – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
c) Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.
d) Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

 1. 9. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
  Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:
  a) DESATERU PRO RODIČE: jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
  b) ANGLICKÉM JAZYKU: o výuce Anglického jazyka od 1. ročníku, který je  součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
  c) OSOBNOSTNÍ VÝCHOVĚ: o výuce Osobnostní výchovy od 1. ročníku, který je součástí ŠVP Škola pro život , škola pro všechny v rozsahu 1 hodiny týdně,
  d) ODKLADKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
  e) VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP: o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

 1. 10. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
  b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
  c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
  d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
  e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
  f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

 1. 11. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
  a) Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
  b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
  c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
  d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP.
  e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

12. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
b) Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
c) Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
d)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
e) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
f) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
g) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
h) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
ch) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
i) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

JAK PROBÍHAL POSLEDNÍ ZÁPIS? 

videomedailonek

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím