Úřední deska – elektronická vývěska

Home / O škole / Úřední deska – elektronická vývěska

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zveřejněno : 8. 5. 2020

 Seznam registračních čísel přijatých žáků:  ZDE

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zveřejněno : 24. 4. 2019

Losování proběhlo: 23. 4. 2019 v 11:00 hodin

Seznam registračních čísel přijatých žáků: ZDE

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY  pro období 2018 – 2021

Vážení rodiče, jelikož  končí  funkční období členů Školské rady, proběhne volba nových členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Den: 22. 11. 2018
Čas: 17:00 – 20:00 hodin
Místo: hala ZŠ a MŠ Ohradní
Přípravný výbor: Ing. Josef Jandík, Mgr. Milan Horák, Mgr. Jana Klusová

Prosíme rodiče, kteří chtějí navrhnout kandidáta, aby kontaktovali Mgr. Milana Horáka, člena přípravného výboru, nejpozději do 15. 10. 2018.

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, aby  doručili vyplněnou kandidátku ředitelce školy do 22. 10. 2018.

Vizitky kandidátů za rodičovskou veřejnost: kandidátka

Volební řád pro volby členů školské rady

Složení školské rady:
2 členové ŠR jmenovaní Radou městské části Praha 4
2 členové ŠR zvolení zákonnými zástupci
2 členové ŠR zvolení pedagogickými pracovníky školy

Příprava volby členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků
ŘEDITELKA ŠKOLY:

 • zajistí uskutečnění voleb
 • zřídí nejméně 3členný přípravný výbor vybraný ze zákonných zástupců, pracovníků školy, kteří jsou oprávněni podle § 167 zákona 561/2004 Sb. školského zákona volit členy ŠR

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

 • zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů ŠR
 • formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy ŠR
 • svolává k volbám všechny oprávněné osoby formou oznámení, které zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dnů před konáním voleb
 • vyvěsí na úřední desce a na webových stránkách školy 14 dnů před termínem konáním voleb kandidáty
 • eviduje účast v hlasování
 • zaznamenává výsledky hlasování
 • vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do ŠR

PRŮBĚH VOLBY:

 • jednokolový systém
 • tajná volba
 • platné volby jsou ty, kterých se účastní min. 1/5 všech oprávněných osob, jinak se volby opakují
 • pokud není zvolen stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB

 • na základě výsledků voleb stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách
 • členy ŠR se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů
 • při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem
 • souhrnný zápis o volbách všech členů do ŠR předává přípravný výbor ředitelce školy a ta následně zřizovateli
 • po ukončení voleb seznámí ředitelka školy všechny členy ŠR s jejich jmenováním či zvolením

Příprava volby členů ŠR za pedagogické pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci školy navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě do 15.10 2018.
 • volba probíhá tajným hlasováním 21. 11. 2018 ve 14:00 hodin
 • za platné se považují volby, kterých se účastní min. 1 polovina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují
 • na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách
 • kandidáty se stávají ti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů
 • při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem

Publikováno: 1. 10. 2018 (Mgr. Eva Smažíková – ředitelka školy)

KRITÉRI PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 budou otevřeny 2 první třídy. Přijato může být max. 50 žáků do naplnění kapacity školy.

1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu* ZŠ a MŠ Ohradní. 6 bodů
2. Dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, které má sourozence v ZŠ a MŠ Ohradní. 5 bodů
3. Dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. 4 body
4. Dítě, jehož sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praha, je žákem ZŠ a MŠ Ohradní. 3 body
5. Dítě s trvalým pobytem v hlavním městě Praha. 2 body
6. Ostatní 1 bod

 

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech č. 17/2016 s účinností od 1. 1. 2017:

BAAROVA, DUHOVÁ, HADOVITÁ, JEMNICKÁ, MICHELSKÁ (1 – 55), NA KŘIVINĚ, NA SCHODECH, OHRADNÍ, POD FAROU, POD VRŠOVICKOU VODÁRNOU I, PSÁRSKÁ, TELČSKÁ, TIGRIDOVA, U MICHELSKÉ ŠKOLY, U POMNÍKU, VNĚJŠÍ, VNITŘNÍ, ŽELETAVSKÁ.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

            Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem        č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

VYHOVUJE

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

od školního roku 2017/2018 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, příspěvková organizace, se sídlem Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4,

 

u dětí s těmito registračními čísly:

 

2017/ZP1/001, 2017/ZP1/002, 2017/ZP1/012, 2017/ZP1/015, 2017/ZP1/017, 2017/ZP1/018, 2017/ZP1/019, 2017/ZP1/020, 2017/ZP1/021, 2017/ZP1/022, 2017/ZP1/023, 2017/ZP1/024, 2017/ZP1/025, 2017/ZP1/028, 2017/ZP1/029, 2017/ZP1/033, 2017/ZP1/034, 2017/ZP1/035, 2017/ZP1/037, 2017/ZP1/038, 2017/ZP1/040, 2017/ZP1/043, 2017/ZP1/045, 2017/ZP1/050,2017/ZP1/054, 2017/ZP1/055, 2017/ZP1/056, 2017/ZP1/060, 2017/ZP1/061, 2017/ZP1/064, 2017/ZP1/070, 2017/ZP1/073, 2017/ZP1/074, 2017/ZP1/079, 2017/ZP1/080, 2017/ZP1/014, 2017/ZP1/026, 2017/ZP1/027, 2017/ZP1/030, 2017/ZP1/031, 2017/ZP1/046, 2017/ZP1/049, 2017/ZP1/051, 2017/ZP1/068, 2017/ZP1/078, 2017/ZP1/005, 2017/ZP1/007, 2017/ZP1/008, 2017/ZP1/010, 2017/ZP1/011, 2017/ZP1/013, 2017/ZP1/036, 2017/ZP1/041, 2017/ZP1/042, 2017/ZP1/047, 2017/ZP1/063, 2017/ZP1/065, 2017/ZP1/066, 2017/ZP1/069, 2017/ZP1/075, 2017/ZP1/076, 2017/ZP1/071, 2017/ZP1/072, 2017/ZP1/039, 2017/ZP1/003.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím. ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1.

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly byl vyvěšen na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-ohradni.cz  dne 19. 4. 2017.

 

Mgr. Eva Smažíková,  ředitelka školy

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY  pro období 2015 – 2018

Vážení rodiče, jelikož v září 2015 končí  funkční období členů Školské rady, proběhne volba nových členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Den: 29. 9. 2015
Čas: 17:00 – 20:00 hodin
Místo: hala ZŠ a MŠ Ohradní
Přípravný výbor: Ing. Josef Jandík, Mgr. Milan Horák, Mgr. Lenka Rezková

Prosíme rodiče, kteří chtějí navrhnout kandidáta, aby kontaktovali pana zástupce Horáka, člena přípravného výboru, nejpozději do 11. 9. 2015.

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, aby  doručili vyplněnou kandidátku panu zástupci Horákovi nejpozději do 14.9. 2015.

Volební řád pro volby členů školské rady

Složení školské rady:
2 členové ŠR jmenovaní Radou městské části Praha 4
2 členové ŠR zvolení zákonnými zástupci
2 členové ŠR zvolení pedagogickými pracovníky školy

Příprava volby členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků
ŘEDITELKA ŠKOLY:

zajistí uskutečnění voleb

zřídí nejméně 3členný přípravný výbor vybraný ze zákonných zástupců, pracovníků školy, kteří jsou oprávněni podle § 167 zákona 561/2004 Sb. školského zákona volit členy ŠR

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů ŠR

formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy ŠR

svolává k volbám všechny oprávněné osoby formou oznámení, které zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dnů před konáním voleb

vyvěsí na úřední desce a na webových stránkách školy 14 dnů před termínem konáním voleb kandidáty

eviduje účast v hlasování

zaznamenává výsledky hlasování

vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do ŠR

PRŮBĚH VOLBY:

jednokolový systém

tajná volba

platné volby jsou ty, kterých se účastní min. 1/5 všech oprávněných osob, jinak se volby opakují

pokud není zvolen stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB

na základě výsledků voleb stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách

členy ŠR se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů

při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem

souhrnný zápis o volbách všech členů do ŠR předává přípravný výbor ředitelce školy a ta následně zřizovateli

po ukončení voleb seznámí ředitelka školy všechny členy ŠR s jejich jmenováním či zvolením

Příprava volby členů ŠR za pedagogické pracovníky

pedagogičtí pracovníci školy navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě do 11.9.

volba probíhá tajným hlasováním 16. 9. 2015

za platné se považují volby, kterých se účastní min. 1 polovina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují

na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách

kandidáty se stávají ti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů

při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem

Publikováno: 28. 8. 2015 (Mgr. Eva Smažíková – ředitelka školy)

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím