Reflexe studentů 2012/2013

Studenti TF UK

Naprosto jsem žasl, když jsem viděl v každém patře na chodbách kulečníky, pingpongové stoly, či stolní fotbálek.Na žádné jiné ZŠ jsem podobné (drahé) věci, co by dětem zpříjemňovaly přestávky, neviděl a opravdu jim závidím. Podle mě nejde jen o to hraní samotné, ale také o to, že se mají o přestávkách jak zabavit a nelelkují. Sice jsem se účastnil pouze dvou vyučovacích hodin a prošel je pár zákoutí školy, ale nevšiml jsem si žádné nevraživosti mezi studenty. Všichni vypadali pozitivně – stejně jako učitelé. Škola na mě působila pozitivně a dovedu si představit, že bych na podobné škole rád studoval, či do ní přihlásil své budoucí děti. Těžko nacházím nějaká negativa.

Škola na mě působila velmi důvěryhodně, což by na škole, která mimo jiné vzdělává a vychovává i žáky s SPU, měl být důležitý prvek. Ukázkové hodiny s žáky byly také velmi pozoruhodné. Viděl jsem typický příklad učitele, který si vydobyl před žáky své třídy respekt, udržoval pořádek ve třídě a zároveň velmi dobře a názorně vysvětloval novou látku.
Škola na mě zapůsobila asi nejlepším dojmem ze všech zařízení, které jsme navštívili. Pravděpodobně díky tomu, že si nezakládá na žádné exkluzivitě, ba naopak je z ní cítit lidskost a empirická funkčnost. Tento dojem podporuje paní ředitelka, která má za sebou celoživotní pedagogickou kariéru, přičemž ale neztratila prvotní zájem o výuku a o děti. Během jejího projevu bylo cítit, že jí potřeby dětí leží na srdci a hodnotí pedagogy mimo jiné na základě jejich spokojenosti.
Celkově bych školu a hlavně její atmosféru hodnotila velice pozitivně, na učitelském sboru a hlavně na paní ředitelce bylo vidět, že svou práci dělají s láskou a chutí a že se svým žákům opravdu věnují.
Studenti Erasmus


Vedení školy dbá na kvalitu vybavení pro zlepšení podmínek výuky. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem, v některých třídách jsou instalovány interaktivní tabule. Mimo jiné mne zaujal důraz kladený na environmentální výchovu , která je začleněna do školních akcí, zájmových kroužků, ozdravných pobytů i jednotlivých předmětů v rámci ŠVP.
Základní škola Ohradní mě velmi překvapila. Byla to jedna ze škol, která byla opravdu velmi zajímavá. I přesto, že zvenčí vypadá jako zcela obyčejná škola, svými aktivitami si mě zcela získala. Ředitelka školy je velice schopná a umí vést školu, zabezpečit ji penězi a tím výuku jak žákům, tak učitelům výrazně zpříjemnit a zjednodušit. Opravdu škola působila, že pro žáky dělají úplné maximum. Studenti této školy dosahují skvělých výsledků při přijímání na střední školy a gymnázia.

Postřehy studentů UK TF
Dobrý den,
se svým ročníkem spolužáků oboru učitelství na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy jsem se zúčastnil náslechů na ZŠ Ohradní a musím konstatovat, že to byly náslechy velice přínosné. Současné „učitelské trendy“ hovoří zcela jasně ve prospěch efektivity vyučování spojené se zásadní aktivizací žáků. Právě toho jsem byl na této škole svědkem.

6.A – Čj – pí zást. Mgr. Eva Smažíková
Například při hodině Mgr. Smažíkové jsem ve své paměti, byť i z vlastní dětské zkušenosti, marně hledal pedagoga, který by dokázal tak plynule, rychle, přesto s jasným důrazem na pochopení látky u všech žáků, vyučovat předmět Český jazyk. Díky vhodnému prolínání opakování předešlého studia s novou látkou, zde nebylo jediné hluché místo, které by žáky vyvedlo z konceptu. Třešničkou na dortu bylo například skloňování podstatných jmen prováděné na končetinách žáků a následné vysvětlování toho, že lidská a volská oka mají zmíněnou úpravu slova odlišně.

5.A – Přírodověda – pí uč. PaedDr. Marie Miznerová
Hodně jsem se toho naučil i o mezipředmětových vztazích, které krásně demonstrovala například paní učitelka Miznerová. Ta dokázala přírodopis propojit s angličtinou a svým laskavým přístupem vlídně napovídat žákům asociacemi, ze kterých bylo patrné, že se jich chopí skutečně jen ten, co danou látku zná.
Pozitivně jsem hodnotil i další předměty učitelek, jejichž jména mi bohužel neutkvěla, nicméně jejich vyučování rozhodně ano.
ZŠ Ohradní jsme navštívili s kolegy v rámci pedagogické praxe a byli jsme se podívat na výuku ve třech různých třídách. Škola mě ohromila nejenom svým moderním vybavením, které jsem zatím nikde neviděla, ale i příjemným prostředím. Třídy jsou barevně vymalované, všude jsou květiny a žáci se zde cítí dobře. To, co mě dále zaujalo ,je příjemný kolektiv vyučujících. Myslím si, že do ZŠ Ohradní chodí rádi jak učitelé, tak žáci a to mnoho škol nabídnout nemůže.
Škola je velmi dobře vybavena, co se týče audiovizualizace a použití PC ve výuce. Nevídané jsou možnosti odreagování během přestávek a celkový přátelský koncept interiéru školy. Výuka je zde na velmi vysoké úrovni, což je dáno především vysokými požadavky na kvalitu osobnosti učitele jako jednotlivce, a zároveň homogenitou učitelského sboru jako celku. Ve výsledku je výchovné působení koncepční, celistvé a pro žáka srozumitelné. Paní ředitelka Marie Zimová má jasnou vizi, která reflektuje potřeby současného žáka, a to i se speciálními vzdělávacími potřebami. ZŠ Ohradní hodnotím nadprůměrně jako školu, kde se snoubí potřebný management, jasný cíl, funkční inovace a orientace na žáka.Děkuji za vřelé přijetí a hodnotnou návštěvu Vaší školy.

Jaroslav Kalousek
Dobrý den,
i přes fakt, že se jednalo o můj první náslech a tudíž nemám porovnání s ostatními školami, se mi styl, s jakým jsem se v této škole setkal, velice líbil. Pozitivní dojem jsem získal ihned po vstupu do zařízení, kdy se nás, mě a mého kolegy, ujal pan školník (profesi jen odhaduji z úboru zmíněné osoby) a zařídil vše potřebné, abychom se dostali do hodiny.
6.A – Čj – pí zást. Mgr. Eva Smažíková
Samotný průběh první hodiny (ČJ) se dá popsat snad jen slovem učebnicový. Vše probíhalo tak, jak by v ideálním případě mělo, mladá (zachovalá?) paní učitelka měla hodinu naprosto pod kontrolou, žáci z ní měli přirozený respekt a zároveň zde nebyl patrný žádný náznak strachu. Navíc studenty hodina evidentně bavila a pokud jde zábava ruku v ruce s osvojením si dané problematiky, jak tomu bylo v popisovaném případě, není co vytýkat.
Ostatní dně hodiny se nesly v podobném duchu, i když nedosahovaly kvalit té první.
Dále bych se pozastavil u situace, kdy se nám paní ředitelka na závěr náslechů svěřila s mizernou finanční situací, se kterou se škola potýká, nicméně se s tím brilantně popasovala, jelikož to na škole nezanechalo viditelnější známky.
Celkově hodnotím školu velmi kladně, pro mé budoucí náslechy poslouží tato zkušenost velmi dobrým a tvrdým srovnáním.
2.A – Angličtina – pí uč. Mgr. Ivana BendíkováZáznam výuky první ranní hodina, angličtina v 2.A., v počtu 15 dětí. Tématem je opakování slov zvířat žijících na Safari v anglickém jazyce. Na začátku hodiny paní učitelka představila skupinu studentů, dětem ve třídě. Děti přicházejí podají ruce a pozdraví Hello, I am…Poté děti poznávají zvířátka a napodobují zvuky a pohyby. Například u hada syčí, u krokodýla cvakají rukama což symbolizuje jeho tlamu.Následuje písnička a taneček kde děti zpívají a učí se tak poslouchat z přehrávače a trénují slovní zásobu.Poté si děti z pracovního sešitu vystříhají kartičky se zvířátky. Komu to jde hůře tomu pomáhá paní učitelka,když chce. Kartičky si děti odnesou na koberec kde s nimi v kroužku pracují. Paní učitelka říká anglicky jednotlivá zvířátka a děti ukazují kartičky. Následuje hra vyřazovací hra up and down. Nakonec děti pracují z interaktivní tabulí, kam jsou vyvolávány a doplňují různá zvířátka například v zoo nebo v pet shopu. Následuje ještě písnička a děti začínají být unavené.Poslední je četba za pomoci postavičky myšky a spisovatelky Tiny. Hodina končí.
Pozitiva:
Na začátku představení dětí a studentů. Děti jsou pak koncentrované na paní učitelku, protože nás už ,,znají,,. Paní učitelka studentům představila učebnice, ze kterých vychází.
Paní učitelka kombinuje pohyb a učení. Děti třídí odpad. Děti mají na činnost čas, není tu tlak a stres. Někdo stříhá kartičky rychleji a někdo pomaleji.
Když má paní učitelka problém s technikou u interaktivní tabule ,tak si z toho udělá legraci a poruchu vyřeší. Paní učitelka je akční a pohybuje se s dětmi po třídě. Děti se celou hodinu učí a zároveň baví.
3.B – Čj – pí uč. Mgr. Ivana Kubasová
Záznam výuky druhá ranní hodina, čeština v 3.B.., v počtu 15 dětí. Tématem je procvičování ů/ú, slova příbuzná v jiném tvaru a vyjmenovaná slova po b.Na začátku hodiny paní učitelka seznámí děti s průběhem a cílem hodiny. Dále probíhá vyřazovačka na téma ů/ú. Hodina pokračuje rozdělením dětí do skupinek, všichni si zakryjí oči a pan učitelka po třídě rozvěsí papírky s větičkami. Děti pak vyšlou někoho ze skupinky kdo si větu zapamatuje a ostatní ji správně přepíší. Když mají všichni hotovo a zkontrolováno tak děti vyváří slově příbuzná.Následuje skládání slov do rybníčku, který je nakreslený na tabuli. Přiřazování obrázků k vyjmenovaným slovům.Děti například neznají význam slova obyčej tak jim ho paní učitelka vysvětluje, tak že se děti ptá co si myslí že to je. Co mají společného Vánoce, Velikonoce..Co se dělá o Vánocích. Někdo odpoví že se postí, jiný stromeček atd. Touto metodou se děti dostanou k tomu že obyčej je zvyk. Poslední je přepisování vět do sešitů.
Pozitiva:
Na začátku hodiny se děti dozví co je čeká. A paní učitelka jim to opakuje i v průběhu hodiny, vědí co mají dělat a budou dělat, pomáhá v orientaci v čase.
Paní učitelka má přezůvky což napomáhá rovnosti s dětmi v partnerském vztahu a posiluje myšlenku, že přezůvky nejsou marný výmysl ale mají svůj hygienický důvod. Po úspěchu si děti tleskají.
Paní učitelka má na hodinu připravenou tabuli, například nakreslený rybníček na tabuli.
7.A – dějepis – pí uč. Mgr. Nikola Marková
Záznam výuky třetí dopolední hodina, dějepis 7.A., v počtu 20 dětí. Tématem je zrod středověké Anglie.Výuka začíná prací s atlasy. Pokračuje přes rozebrání celého názvu Britských ostrovů. Rozebrání státního celku na části.Děti ve dvojicích vymýšlejí obecné vlastnosti při zrodu státu. Mají pět otázek: Kde? Kdy? Kdo? Jak? Zajímavosti. Na konci hodiny děti zkontrolují jestli na všechny otázky odpověděli.Procvičování látky pomocí otázek na které děti odpovídají skrze kartičky ANO/NE. Dostávají i záporné otázky. Dále si povídají o Keltech, čerpají z poznatků z muzea. Zadán referát o legendě krále Artuše. Děti čtou a paní učitelka pokračuje výkladem metodou otázek, dialogu.Je konec hodiny a děti ve dvojicích hledají odpověď na pět otázek, které si zadali. První tři úspěšní dostávají jedničky. Odpovědi si kontrolují pomocí interaktivní tabule.

Pozitiva:
Paní učitelka propojuje předměty, například angličtinu. Jsou tu průřezová témata, například geografie a angličtina.
Paní učitelka se nevyhýbá otázkám náboženství, například kdo je to Muhammad.
Pozorování zakončujeme rozborem s paní učitelkami, kterým můžeme klást dotazy. Po té nám paní ředitelka řekla informace o škole a učitelském povolání.
Pozorování na ZŠ Ohradní bylo inspirující. Paní učitelky jsou vstřícné a k dětem se chovají laskavě a trpělivě. Prostředí školy stejně jako sama škola je velmi příjemné.

Postřehy studentů Erasmu
2.A – Aj – pí uč. Mgr. Ivana Bendíková, 2.B – Aj – pí uč. Mgr. Jana Pelcová, 3.A – Aj – pí uč. Mgr. Gabriela Kyselková, 5.C -Aj – pí uč. Mgr. Monika Ježdíková
Návštěva ZŠ Ohradní pro mě byla velice příjemná a prospěšná zkušenost. Především bych ocenil přátelskou a příjemnou atmosféru školy, mezi učiteli a dětmi byla patrná opravdová sounáležitost a přátelství. Opravdu mě ohromil inovativní přístup mnoha učitelů a dále entusiasmus a inteligence žáků. Všechny hodiny, které jsme viděli byly strhující a je jasné, že učitelé i děti rádi pracují v takto nádherném učebním prostředí.
Joan Fenton (Irsko)
Mohu konstatovat, že tato škola byla výjimečná a velice mě zde překvapila vysoká úroveň angličtiny jako takové i výuky anglického jazyka. Jsem rodilá mluvčí z Irska a postřehla jsem, že skrze různé a pestré metody, které učitelé používali, děti do angličtiny skvěle pronikaly. Také vystavená umělecká díla v prostorách budovy byla úchvatná a dodala škole na jejím osobitém rázu. Všude vládla příjemná a milá atmosféra a já si návštěvu zde opravdu užila.
Sinead Murray (Irsko)

Mohu konstatovat, že tato škola byla výjimečná a velice mě zde překvapila vysoká úroveň angličtiny jako takové i výuky anglického jazyka. Jsem rodilá mluvčí z Irska a postřehla jsem, že skrze různé a pestré metody, které učitelé používali, děti do angličtiny skvěle pronikaly. Také vystavená umělecká díla v prostorách budovy byla úchvatná a dodala škole na jejím osobitém rázu. Všude vládla příjemná a milá atmosféra a já si návštěvu zde opravdu užila.
x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím