Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1.ročníku žáků z Ukrajiny

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1.ročníku žáků z Ukrajiny

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2022/2023 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, příspěvková organizace, se sídlem Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4,

u dětí s těmito registračními čísly: 2022/UKR/: 01, 04, 05, 06, 07.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.zs-ohradni.cz dne 17.6.2022.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho zveřejnění, tj. 2.7.2022.

Mgr. Eva Smažíková, ředitelka školy

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím