Žáci s SVP

Home / Inkluze / Žáci s SVP

Na naší škole se intenzivně věnujeme inkluzi již přes 20 let. Máme velký tým odborníků, kteří se o žáky s SVP starají. Spolupracujeme s odborníky v oblasti inkluze, s pedagogicko – psychologickými poradnami. Poskytujeme žákům podpůrná opatření, pracujeme s individuálními vzdělávacími plány, zajišťujeme žákům asistenty pedagoga. O žáky se stará tým pedagogů Školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Inkluzi UMÍME!!

 

JAK SE ZAŘAZUJE ŽÁK S SVP DO VÝUKY NA ZŠ OHRADNÍ:

1. BĚŽNÁ TŘÍDA
DOPORUČENÍ z ŠPZ: ŽÁK  platné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Doporučení od klinického psychologa nelze uznat.
PODPŮRNÉ OPATŘENÍ: ŽÁK má podpůrné opatření 1. stupně – škola vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP). (PO1)

ŽÁK má podpůrné opatření 2. stupně + IVP – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP). (PO2)

ŽÁK má podpůrné opatření 3. stupně + IVP – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP). (PO3)

IVP: ŽÁK má od vyučujících vypracovaný IVP, podle kterého probíhá jeho vzdělávání s přihlédnutím k jeho vzdělávacím potřebám po celý školní rok, v pololetí a na konci roku se IVP vyhodnocuje, rodič je seznámen s výsledky 
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE (PI): ŽÁK chodí 1 x týdně povinně na předmět  Pedagogická intervence (PI) nad rámec svého rozvrhu. Předmět vyučuje speciální pedagog. Věnují se nápravám žákových výukových obtíží. Předmět není hodnocen a neuvádí se ani na vysvědčení. Skuoinu tvoří max. 6 žáků.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ: ŽÁK je hodnocen podle pravidel hodnocení žáka s SVP, se kterými je seznámen při předávání IVP. 
INTEGRACE DO TŘÍDY PRO ŽÁKY S SVP: ŽÁK má velké obtíže s výukou v běžné třídě v důsledku poruch učení, na žádost rodičů může být přeřazen do třídy pro žáky s SVP i během školního roku (většinou ke čtvrtletí).
ASISTENT PEDAGOGA: ŽÁK má nárok na asistenta pedagoga na základě doporučení PPP, SPC. 

 

 

2. TŘÍDA PRO ŽÁKY S SVP (podle §16, odst. 9 školského zákona)
DOPORUČENÍ z ŠPZ: ŽÁK  platné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Doporučení od klinického psychologa nelze uznat.
PODPŮRNÉ OPATŘENÍ: ŽÁK má podpůrné opatření 2. stupně  (PO2)

ŽÁK má podpůrné opatření 2. stupně + IVP – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP). (PO2)

ŽÁK má podpůrné opatření 3. stupně (PO3)

ŽÁK má podpůrné opatření 3. stupně + IVP – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP). PO3)

IVP: ŽÁK má od vyučujících vypracovaný IVP, podle kterého probíhá jeho vzdělávání s přihlédnutím k jeho vzdělávacím potřebám po celý školní rok, v pololetí a na konci roku se IVP vyhodnocuje, rodič je seznámen s výsledky. 
NÁPRAVY PORUCH UČENÍ (NPU): ŽÁK má 1 x týdně v rozvrhu  předmět  speciálně pedagogciké péče nazvaný Nápravy poruch učení (NPU). Je součástí jeho rozvrhu. Předmět vyučuje speciální pedagog. Věnuje se nápravám žákových výukových obtíží. Předmět není hodnocen a neuvádí se ani na vysvědčení. Výuka probíhá v rámci celé třídy.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ: ŽÁK je hodnocen podle pravidel hodnocení žáka s SVP, se kterými je seznámen při zahájení vzdělávání ve třídě pro žáky s SVP.
INTEGRACE DO BĚŽNÉ TŘÍDY S IVP: ŽÁK se zlepšil ve výuce, specifické poruchy učení ho již zásadně neomezují, na žádost rodičů může být přeřazen do běžné  třídy, kde mu bude vypracován IVP na základě doporučení PPP (většinou ke čtvrtletí).
ASISTENT PEDAGOGA: ŽÁK má nárok na asistenta pedagoga na základě doporučení PPP, SPC. 

 

JAK PRACUJEME S IVP:

 

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK:

IVP Individuální vzdělávací plán
SPU Specifické poruchy učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
SVP Speciální vzdělávací potřeby zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění
PO Podpůrná opatření pedagogické, speciálně pedagogické metody, materiální – pomůcky a učebnice, předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence
PI Pedagogická intervence předmět vyučovaný ve skupině max. 6 žáků, slouží k podpoře jejich přípravy na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých selhávají, kompenzují nedostatečnou domácí přípravu, rozvíjí jejich vědomosti a znalosti, jazykové kompetence a sociální dovednosti
NPU Nápravy poruch učení předmět je zaměřen na nápravy logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace, zrakovou stimulaci, logopedickou péči,  prostorovou orientaci, případně další oblasti speciálně pedagogické péče
PPP Pedagogicko psychologická poradna je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům
SPC Speciálně pedagogické centrum školské poradenská zařízení, které poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaných ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením
ŠPZ Školské poradenské zařízení  obecný název pro PPP, SPC

 

ŠPP Školní poradenské pracoviště pracoviště na ZŠ Ohradní, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, poradenské služby ve škole  zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog a jejich konzultační tým složený z vybraných pedagogů školy

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím