Zápis do 1. tříd pro školní rok 25/26

Aktualizováno 01.07.2024

Koordinátor

pelcová ve střední velikosti

Mgr. et Mgr. Pelcová Jana

tel.: 261 109 524
221122_zs-ohradni_154

Mgr. Smažíková Eva

tel.: 261 109 526

Termín a čas

 • 2. 4. 2025, 14:00 – 18:00
 • 3. 4. 2025, 13:00 – 16:00

Rezervace

 • spuštění březen 2025
 • v systému EduPage v odkazu VYPLŇTE přihlášku
 • 2 dny škola zpracovává, pokud se Vám neozve = máte vše v pořádku
 • poté si REZERVUJTE termín a čas
 • k oběma úkonům POUŽIJTE stejný odkaz
 • po ukončení přijímání el. přihlášek – případní další zájemci již vyplňují přihlášku fyzicky přímo ve škole v den konání zápisu

Kritéria přijetí 

 • 6 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Ohradní. 
 • 5 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ P4, které má sourozence na ZŠ a MŠ Ohradní. 
 • 4 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ P4. 
 • 3 b.: Dítě s místem trvalého pobytu v hl. m. Praha, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Ohradní.
 • 2 b.: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praha. 
 • 1 b.: Ostatní.

Pro školní rok 2025/2026 bude škola přijímat celkem …. žáků do …. prvních tříd (bude doplněno).

Školský obvod 

Školský obvod stanovený pro ZŠ Ohradní Obecně závaznou vyhláškou HMP o školských obvodech základních škol č. 1/2023 s účinností od 1. 4. 2023:

 • Baarova, Duhová, Hadovitá, Jemnická, Michelská (1-55), Na Křivině, Na Schodech, Ohradní, Pod Farou, Pod Vršovickou vodárnou I, Psárská, Telčská, Tigridova, U Michelské školy,  U Pomníku, Vnější, Vnitřní, Želetavská. 

Forma zápisu

a) FORMÁLNÍ ČÁST (vedení + zák. zástupci)*

 • rodič vyplní předem elektronickou přihlášku, přinese vytištěné k zápisu
 • rodič vyplní předem elektronickou přihlášku, vytiskne škola na místě v den konání zápisu

*rodič vybírá jednu z variant

b) MOTIVAČNÍ ČÁST  (dítě + paní učitelky 1. stupně) 

Přítomna: školní psycholožka – možnost konzultace

Videomedailonky

Tiskopisy

pro Zápis do 1. tříd:

 • zákonný zástupce předvyplní tiskopis k přijetí v EduPage (instrukce budou uveřejněny)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte 
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce 
 • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku 
 • zákonný zástupce předloží svůj OP

pro Odklad plnění povinné školní docházky

 • zákonný zástupce předvyplní tiskopis v EduPage (instrukce budou uveřejněny)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte 
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce 
 • zákonný zástupce předloží svůj OP

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2025 (dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) 

dítě s odkladem povinné školní docházky pro školního roku 2024/2025

5 let k 31. 8. 2025, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření: 

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2025: zákonný zástupce doloží 1xVyjádření (Školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC) 
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2026: zákonný zástupce doloží 2x Vyjádření (Školského poradenského zařízení + odborného/dětského lékaře dítěte) 

Losování  

 • pokud počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem
 • losování provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy
 • losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují
 • o průběhu losování bude pořízen protokol
 • zveřejnění přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy
 • nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce v předem určený den 

Rozhodnutí o přijetí 

 • seznam registračních čísel přijatých žáků – vyvěšen na webových stránkách školy a na úřední desce
 • rozhodnutí – vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • 1 originál rozhodnutí – uložen na vedení školy
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis
 • pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí to ředitelka školy spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku

Rozhodnutí o nepřijetí 

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení  
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou 
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 a rozhoduje o něm MHMP

Odklad povinné školní docházky 

 • žádá zákonný zástupce dítěte
  • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, 
  • elektronicky vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky
 • začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 5. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. 4. 2024 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.