Školní poradenské pracoviště

Aktualizováno 15.04.2021

Koordinátor

221122_zs-ohradni_174 v malé velikosti

Mgr. Škvor David

tel.: 261 109 555

Školní psycholog

Asistenti pedagoga

Koordinátor OMJ

Speciální pedagogové

Sociální pedagog

Výchovní poradci pro 1. a 2. st.

Metodik prevence

Cíl:

Poskytuje poradenské a konzultační služby ve škole žákům, pedagogům, zákonným zástupcům žáků.

ŠPP propojuje:

Výchovnou oblast školy (výchovné poradenství, kariérové poradenství) a preventivní oblast školy (primární prevence).

Složení týmu:

Výchovná poradkyně pro 1. st.  – Mgr. Jana Klusová

Výchovný poradce pro 2. st., speciální pedagog  – Mgr. Škvor David

Školní psycholožka – PaedDr. Mgr. Dagmar Borovičková

Hlavní školní metodička prevence – Mgr. Kalousková Martina

Zástupný metodik prevence pro 2.st. – Trojan David

Sociální pedagožka – Mgr. Marie Chovanová

Koordinátorka žáků s OMJ – Mgr. Ilona Nedvídková

Zaměření zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky s SVP
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • podporu vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • kariérové poradenství k vhodné volbě dalšího studia a budoucího profesního uplatnění
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb s ŠPZ (školskými poradenskými zařízeními)
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a ŠD
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivců i třídních kolektivů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečněných školou
 • předcházení rizikovému chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • podporu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným kulturním prostředím a s odlišnými životními podmínkami
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci