Inkluze

Aktualizováno 01.06.2023

Hlavní koordinátor inkluze

221122_zs-ohradni_174 v malé velikosti

Mgr. Škvor David

tel.: 261 109 555

Na ZŠ Ohradní se věnujeme inkluzi již přes 20 let. Máme velký tým odborníků, kteří se o žáky s SVP starají. Spolupracujeme s odborníky v oblasti inkluze, s pedagogicko – psychologickými poradnami. Poskytujeme žákům podpůrná opatření, pracujeme s individuálními vzdělávacími plány, zajišťujeme žákům asistenty pedagoga. O žáky se stará tým pedagogů Školního poradenského pracovištěpracoviště.

Tým speciálních pedagogů

Mgr. Čmelíková Miroslava – zaměření SPU, logopedie, 1. st.

kabinet pavilon C3, tel. 261 109 538, cmelikova@zs-ohradni.cz

Mgr. Dvořák Zdeněk – zaměření SPU, Ma, Fy

kabinet pavilon A2, tel. 261 109 530, dvorak@zs-ohradni.cz

Mgr. Ježdíková Monika – zaměření SPU, 1. st., Aj, Nj, pomůcky pro žáky s SVP

kabinet pavilon A3, tel. 261 109 541, jezdikova@zs-ohradni.cz

Mgr. Klusová Jana – zaměření SPU, 1. st.

kabinet pavilon C3, tel. 261 109 551, klusova@zs-ohradni.cz

Mgr. Mészárosová Bohumila – zaměření SPU, 1. st.

kabinet pavilon A3, tel. 261 109 550, meszarosova@zs-ohradni.cz

Mgr. Nedvídková Ilona – zaměření SPU, 1. st., žáci s OMJ

kabinet pavilon A3, tel. 261 109 542, nedvidkova@zs-ohradni.cz

Proč jsou v naší škole speciální pedagogové důležití

1. STARAJÍ SE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP).

2. POMÁHAJÍ A RADÍ PEDAGOGICKÉMU SBORU SE VZDĚLÁVÁNÍM ŽÁKŮ S SVP.

3. VYUČUJÍ NÁPRAVY PORUCH UČENÍ, PEDAGOGICKOU INTERVENCI, PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEAGOGICKÉ PÉČE.

4. KOMUNIKUJÍ S PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně-pedagogické centrum), DALŠÍMI ODBORNÍKY.

INFO PRO ŽÁKA – kdy se můžeš na speciální pedagogy obrátit?

KDYŽ SE TĚ JAKKOLIV TÝKÁJÍ:

PROBLÉMY VE VÝUCE

PROBLÉMY S DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU

JSI DYSLEKTIK 

(máš problémy se čtením)

JSI DYSGRAFIK

(máš problémy se psaním)

jsi DYSORTOGRRAFIK

(máš problémy s pravopisem)

jsi DYSKALKULIK

(máš problémy s počítáním)

máš ADHD

(neudržíš pozornost a jsi hyperaktivní)

máš ADD

(neudržíš pozornost a jsi hypoaktivní)

máš poruchu PRAVOLEVÉ A PROSTOROVÉ ORIENTACE

(neorientuješ se v prostoru, v místnosti, v sešitě, na mapě, …)

Podpůrná opatření

ŽÁK má podpůrné opatření 1. stupně /PO1/– škola vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP)

ŽÁK má podpůrné opatření 2. stupně /PO2/ – škola nevypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP)

ŽÁK má podpůrné opatření 2. stupně /PO2/ + IVP  – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP).

ŽÁK má podpůrné opatření 3. stupně /PO3/ – škola nevypracuje Individuální vzdělávací plán

ŽÁK má podpůrné opatření 3. stupně /PO3/ + IVP – škola vypracuje Individuální vzdělávací plán (IVP).

IVP: individuální vzdělávací plán

žák má od vyučujících vypracovaný IVP, podle kterého probíhá jeho vzdělávání s přihlédnutím k jeho vzdělávacím potřebám po celý školní rok,

v pololetí a na konci roku se IVP vyhodnocuje, rodič je seznámen s výsledky

Pedagogická intervence

žák chodí 1 x týdně povinně na předmět  Pedagogická intervence (PI) 

je nad rámec rozvrhu žáka

předmět vyučuje speciální pedagog

věnuje se nápravám žákových výukových obtíží

předmět není hodnocen a neuvádí se ani na vysvědčení

výuka probíhá v rámci skupiny max. 6 žáků

Předmět nápravy poruch učení

Žák ve třídě podle §16 má 1 x týdně v rozvrhu  předmět  speciálně pedagogické péče nazvaný Nápravy poruch učení (NPU)

je součástí rozvrhu žáka

předmět vyučuje speciální pedagog

věnuje se nápravám žákových výukových obtíží – nápravy logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace, zrakovou stimulaci, logopedickou péči,  prostorovou orientaci, případně další oblasti speciálně pedagogické péče

předmět není hodnocen a neuvádí se ani na vysvědčení

výuka probíhá v rámci celé třídy

Spolupráce s PPP Francouzská

Adresa: Francouzská 260/56, Praha 10 – Vinohrady

Objednávání na vyšetření: tel. 267 997 031, mjaresova@ppppraha.cz, tel. 267 997 032, isojakova@ppppraha.cz

Dotazník: vyplní škola před návštěvou žáka v poradně, rodič žádá TU o zajištění  (dotazník Francouzská):

Třídy pro žáky s SVP

  • zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona
  • paralelně s běžnými třídami
  • přijímáni na základě platného doporučení z PPP/SPC během celého školního roku, pokud je volné místo ve třídě a volná kapacita školy
  • naplněnost třídy max. do 14 žáků
  • individuální přístup (tolerance individuálního tempa žáka)
  • speciální pomůcky, přehledy
  • hodnocení podle pravidel hodnocení žáků s SVP
  • předmět Nápravy poruch učení

Ve školním roce 2022/2023:

8. D – Mgr. Blahnová Anežka, tř. učitelka

9. C – Mgr. Kubíková Valdemara, tř. učitelka