Přijímací zkoušky pro 9. ročník

Aktualizováno 15.04.2021

Koordinátoři

221122_zs-ohradni_174 v malé velikosti

Mgr. Škvor David

tel.: 261 109 555

Přihláška 

Tiskopis přihlášky

 • pro obory s talentovou zkouškou – modrý podtisk, pro obory bez talentové zkoušky – růžový podtisk 
 • vyplnit ručně/elektronicky  s rodičem a důkladně zkontrolovat vyplněné údaje (číst vysvětlivky na tiskopisu!)
 • odnést výchovným poradcům (p. uč. Škvorovi 2.st.,  pí uč.  Klusové 1.st.) ke kontrole vyplnění
 • TU nebo výchovní poradci odevzdají ředitelce školy k podpisu, 
 • poté žák obdrží potvrzenou přihlášku zpět
 • škola neodpovídá za chybně vyplněné údaje 
 • v případě nejasností se obrátit na TU nebo výchovné poradce, nebo přímo na vybranou střední školu. 

Vyplnit na přední straně

 • údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci 
 • u škol, kde ředitel vyhlásil školní přijímací zkoušky (např. z cizího jazyka, obecné předpoklady) uvést termín 
 • stupeň podpůrných opatření u žáků s SVP 
 • údaje o škole a oboru vzdělávání 
 • vlastnoruční podpis žáka i zákonného zástupce 
 • závěr o zdravotní způsobilosti 

Vyplnit na zadní straně

 • opis klasifikace z předcházejících dvou ročníků (potvrdí škola hranatým razítkem a podpisem ředitelky školy) 
 • křížek, jakým způsobem došlo k doložení klasifikace 
 • IZO školy (102385785), ze které dokládá žák výsledky z posledního ročníku vzdělávání,
 • počet samotných listů příloh, pokud je k tiskopisu přihlášky přikládá 

Nevyplňovat

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky, protože jsou jasně stanoveny uvedeným pořadím škol na přihlášce. 

Počet oborů

 • 2 školy – 2 obory: podat 2 přihlášky, na oba tiskopisy se uvádí ve stejném pořadí, nezaměňují se, žák koná 2 jednotné přijímací zkoušky v pořadí, jak uvedl školy na přihlášku 
 • 1 škola – 1 obor: podat 1 přihlášku, žák koná 1 jednotnou přijímací zkoušku 
 • 1 škola – 2 obory: žák se hlásí na 1 školu, ale 2 různé zaměření ŠVP, podat 2 tiskopisy přihlášky, žák koná 2 jednotné přijímací zkoušky. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

 • žák si nechá potvrdit na 1. stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.
 • v případě potřeby lze doložit jako přílohu také lékařský posudek

Důležité termíny 

Podání přihlášek do maturitních oborů s talentovou zkouškou: 30. 11. 2022 

 • SŠ skupiny 82 Umění a užité umění (talentová zkouška): 2. – 15. 1. 2023 
 • SŠ skupiny 82 Konzervatoře (talentová zkouška): 15. – 31. 1. 2023 

Podání přihlášek do maturitních oborů bez talentové zkoušky: do 1. 3. 2023 

 • 1. řádný termín – čtyřleté obory SŠ a gymnázia: 13. 4. 2023 
 • 2. řádný termín – čtyřleté obory SŠ a gymnázia: 14. 4. 2023 
 • 1. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia: 17. 4. 2023 
 • 2. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia: 18. 4. 2023 

Zpřístupnění výsledků JPZ ředitelům škol: 28. 4. 2023 

 • 1. náhradní termín společný pro všechny obory vzdělávání: 10. 5. 2023 
 • 2. náhradní termín společný pro všechny obory vzdělávání: 11. 5. 2023 

Způsob odevzdání přihlášek

 • osobně na vybrané SŠ  
 • poštou – doporučeně 
 • včasné odevzdání (ve lhůtě do 1. 3. 2022) předaná k přepravě provozovateli poštovních služeb 

Forma jednotné přijímací zkoušky

 • písemný didaktický test 
 • z  českého jazyka a literatury (60 minut), z matematiky a její aplikace (70 minut) 

Výsledky přijímacího řízení

 Rozhodnutí o přijetí 

 • zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě v SŠ, na webových stránkách SŠ s výsledkem řízení u každého uchazeče 

Rozhodnutí o nepřijetí 

 • písemně poštou 

Odvolání 

 • do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 • doručit do školy osobně, poštou